Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 509 người đã làm bài

[{"type":16,"a":62,"b":44,"i":6},{"type":2,"frac":9,"dec":4,"percent":88,"id":5},{"idx":4,"op1":2,"op2":2,"so2":0.8,"so1":0.4,"x":1.9,"so3":0.608},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":22,"vXuong":24,"S":66,"id":1,"T":0.25},{"id1":19,"id2":13,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":180,"mapDistance1":9,"realDistance2":140,"mapDistance2":7},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":1},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":13},"phanso2":{"ts":1,"ms":7}},{"type":0,"oSo":[3,9],"chuyen":3},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":192}]
["2,64","1,38","1,9","20","66","140","8",{"ts":"1","ms":"84"},{"so0":"1","so1":"3"},"96"]