Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 562 người đã làm bài

[{"type":10,"a":76,"b":85,"i":3},{"type":3,"frac":12,"dec":30,"percent":51,"id":6},{"idx":7,"op1":1,"op2":0,"so1":33.4,"x":33,"so2":29.3,"so3":29.7},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":28,"vXuong":32,"S":112,"id":1,"T":0.5},{"id1":20,"id2":15,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":300,"mapDistance1":15,"realDistance2":200,"mapDistance2":10},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":1},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":289},"phanso2":{"ts":13,"ms":17}},{"type":0,"oSo":[2,6],"chuyen":4},{"ms1":3,"ts1":2,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":4,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":648}]
["2,55","2,31","33","20","112","200","9",{"ts":"1","ms":"221"},{"so0":"15","so1":"45"},"101"]