Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 510 người đã làm bài

[{"type":9,"a":67,"b":74,"i":8},{"type":1,"frac":9,"dec":21,"percent":109,"id":1},{"idx":6,"op1":2,"op2":2,"so2":0.8,"so1":0.2,"x":3.5,"so3":0.56},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":16,"vXuong":20,"S":40,"id":0,"T":0.5},{"id1":19,"id2":14,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":180,"mapDistance1":18,"realDistance2":220,"mapDistance2":22},{"idx":1,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":1,"phanso1":{"ts":13,"ms":121},"phanso2":{"ts":91,"ms":11}},{"type":1,"oSo":[15,20],"chuyen":11},{"ms1":4,"ts1":3,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":288}]
["8,2","1,91","3,5","20","40","220","3",{"ts":"1","ms":"77"},{"so0":"15","so1":"20"},"144"]