Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 507 người đã làm bài

[{"type":2,"a":34,"b":45,"i":3},{"type":5,"frac":6,"dec":7,"percent":161,"id":1},{"idx":12,"op1":3,"op2":1,"so2":0.3,"x":12.5,"so1":10,"so3":0.5},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":15,"vXuong":18,"S":45,"id":1,"T":0.5},{"id1":17,"id2":12,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":280,"mapDistance1":28,"realDistance2":360,"mapDistance2":36},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":2},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":1,"phanso1":{"ts":3,"ms":13},"phanso2":{"ts":1,"ms":169}},{"type":0,"oSo":[20,30],"chuyen":1},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":1,"S":486}]
["4","2,03","12,5","25","45","360",{"ts":"5","ms":"6"},{"ts":"39","ms":1},{"so0":"20","so1":"30"},""]