Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 567 người đã làm bài

[{"type":10,"a":72,"b":77,"i":1},{"type":3,"frac":12,"dec":85,"percent":19,"id":4},{"idx":9,"op1":0,"op2":1,"x":20,"so1":72.6,"so2":7.2,"so3":85.4},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":12,"vXuong":20,"S":30,"id":0,"T":1},{"id1":1,"id2":13,"type":0,"tile":500000,"dv":"km","realDistance1":100,"mapDistance1":20,"realDistance2":140,"mapDistance2":28},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":2},{"type":1,"phanso1":{"ts":17,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":49}},{"type":0,"oSo":[35,49],"chuyen":3},{"ms1":4,"ts1":3,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":4,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":576}]
["0,77","7,49","20","25","50","140","3",{"ts":"119","ms":1},{"so0":"35","so1":"49"},"288"]