Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 507 người đã làm bài

[{"type":11,"a":42,"b":25,"i":2},{"type":4,"frac":9,"dec":51,"percent":79,"id":5},{"idx":6,"op1":0,"op2":2,"so2":0.4,"x":12.7,"so1":0.3,"so3":5.2},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":24,"vXuong":28,"S":84,"id":0,"T":0.5},{"id1":8,"id2":9,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":80,"mapDistance1":4,"realDistance2":120,"mapDistance2":6},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":0,"phanso1":{"ts":119,"ms":13},"phanso2":{"ts":1,"ms":833}},{"type":1,"oSo":[30,42],"chuyen":6},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":432}]
["0,5","4,99","12,7","25","84","120",{"ts":"7","ms":"15"},{"ts":"1","ms":"91"},"",""]