Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 560 người đã làm bài

[{"type":5,"a":33,"b":35,"i":3},{"type":5,"frac":15,"dec":95,"percent":56,"id":5},{"idx":14,"op1":1,"op2":1,"so1":68.2,"x":4.8,"so2":54.9,"so3":8.5},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":28,"vXuong":36,"S":63,"id":1,"T":0.5},{"id1":17,"id2":11,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":280,"mapDistance1":14,"realDistance2":180,"mapDistance2":9},{"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":10},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":0,"phanso1":{"ts":15,"ms":13},"phanso2":{"ts":1,"ms":45}},{"type":1,"oSo":[7,28],"chuyen":5},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":3,"ts4":1,"S":72}]
["4","14.81","4.8","25","","180",{"ts":"7","ms":"15"},{"ts":"1","ms":"39"},{"so0":"7","so1":"28"},""]