Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"type":16,"a":8,"b":33,"i":9},{"type":1,"frac":12,"dec":31,"percent":156,"id":5},{"idx":6,"op1":1,"op2":2,"so2":0.4,"x":2.1,"so1":2.8,"so3":0.28},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":30,"vXuong":36,"S":45,"id":0,"T":0.25},{"id1":20,"id2":18,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":300,"mapDistance1":15,"realDistance2":120,"mapDistance2":6},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":8},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":0,"phanso1":{"ts":33,"ms":17},"phanso2":{"ts":1,"ms":363}},{"type":0,"oSo":[20,28],"chuyen":5},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":324}]
["2,97","2,74","2,1","20","45","120",{"ts":"11","ms":"16"},{"ts":"11","ms":"17"},{"so0":"5","so1":"7"},"153"]