Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 507 người đã làm bài

[{"type":11,"a":78,"b":25,"i":2},{"type":2,"frac":8,"dec":4,"percent":80,"id":1},{"idx":8,"op1":3,"op2":2,"so2":0.8,"x":45.3,"so1":9.06,"so3":0.16},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":28,"vXuong":32,"S":112,"id":1,"T":0.5},{"id1":18,"id2":19,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":6,"realDistance2":180,"mapDistance2":9},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":3},{"type":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":289},"phanso2":{"ts":17,"ms":91}},{"type":0,"oSo":[4,12],"chuyen":4},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":2,"ts4":1,"S":216}]
["0,5","1,6","45,3","20","112","180","9",{"ts":"1","ms":"221"},{"so0":"4","so1":"12"},"108"]