Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"type":2,"a":82,"b":37,"i":3},{"type":5,"frac":12,"dec":25,"percent":74,"id":1},{"idx":11,"op1":2,"op2":1,"so1":0.9,"x":10.7,"so2":5.83,"so3":3.8},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":20,"vXuong":28,"S":70,"id":0,"T":1},{"id1":12,"id2":5,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":360,"mapDistance1":36,"realDistance2":60,"mapDistance2":6},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":1,"phanso1":{"ts":17,"ms":49},"phanso2":{"ts":289,"ms":7}},{"type":1,"oSo":[20,25],"chuyen":6},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":144}]
["4","3,74","10,7","20","70","60",{"ts":"1","ms":"3"},{"ts":"1","ms":"119"},{"so0":"20","so1":"25 "},"72"]