Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 511 người đã làm bài

[{"type":5,"a":33,"b":85,"i":1},{"type":4,"frac":9,"dec":40,"percent":109,"id":3},{"idx":5,"op1":0,"op2":2,"so2":0.5,"x":9.4,"so1":1.1,"so3":5.25},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":24,"vXuong":26,"S":156,"id":0,"T":0.5},{"id1":20,"id2":19,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":300,"mapDistance1":15,"realDistance2":180,"mapDistance2":9},{"idx":0,"n":8,"m":24,"t":4},{"type":0,"phanso1":{"ts":5,"ms":289},"phanso2":{"ts":17,"ms":55}},{"type":0,"oSo":[6,15],"chuyen":4},{"ms1":3,"ts1":2,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":48}]
["2","4.19","9.4","25","156","180","8",{"ts":"1","ms":"187"},{"so0":"6","so1":"15"},"24"]