Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 569 người đã làm bài

[{"type":16,"a":78,"b":74,"i":8},{"type":2,"frac":6,"dec":4,"percent":12,"id":5},{"idx":11,"op1":1,"op2":3,"so2":0.5,"so1":90,"x":21,"so3":138},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":18,"vXuong":24,"S":18,"id":1,"T":0.25},{"id1":8,"id2":18,"type":1,"tile":4000000,"dv":"km","realDistance1":80,"mapDistance1":2,"realDistance2":120,"mapDistance2":3},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":8},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":1,"phanso1":{"ts":17,"ms":21},"phanso2":{"ts":1,"ms":147}},{"type":1,"oSo":[9,18],"chuyen":7},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":324}]
["5,92","0,32","21","16","8,4","3",{"ts":"17","ms":"24"},{"ts":"119","ms":1},{"so0":"9","so1":"18"},"162"]