Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 509 người đã làm bài

[{"type":14,"a":92,"b":35,"i":7},{"type":6,"frac":6,"dec":45,"percent":370,"id":8},{"idx":6,"op1":2,"op2":0,"so1":0.2,"x":47.3,"so2":0.21,"so3":9.67},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":24,"vXuong":28,"S":42,"id":0,"T":0.25},{"id1":4,"id2":1,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":60,"mapDistance1":3,"realDistance2":100,"mapDistance2":5},{"idx":1,"n":3,"m":6,"t":1},{"type":0,"phanso1":{"ts":85,"ms":169},"phanso2":{"ts":13,"ms":425}},{"type":0,"oSo":[4,12],"chuyen":2},{"ms1":4,"ts1":3,"ms2":3,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":720}]
["2,45","1","47,3","25","42","100","3",{"ts":"1","ms":"65"},{"so0":"4","so1":"12"},"480"]