Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 565 người đã làm bài

[{"type":2,"a":74,"b":75,"i":7},{"type":4,"frac":16,"dec":85,"percent":35,"id":1},{"idx":3,"op1":2,"op2":3,"so2":0.9,"so1":1,"x":7.2,"so3":8},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":30,"vXuong":35,"S":105,"id":1,"T":0.5},{"id1":19,"id2":20,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":180,"mapDistance1":9,"realDistance2":300,"mapDistance2":15},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":1},{"type":0,"phanso1":{"ts":11,"ms":13},"phanso2":{"ts":1,"ms":121}},{"type":0,"oSo":[12,16],"chuyen":4},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":48}]
["8","7,25","7,2","25","105","300","9",{"ts":"1","ms":"143"},{"so0":"12","so1":"16"},"24"]