Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 511 người đã làm bài

[{"type":11,"a":66,"b":15,"i":2},{"type":0,"frac":20,"dec":63,"percent":9,"id":1},{"idx":4,"op1":2,"op2":1,"so1":0.3,"x":11.1,"so2":2.88,"so3":0.45},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":28,"vXuong":32,"S":56,"id":1,"T":0.25},{"id1":11,"id2":18,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":180,"mapDistance1":9,"realDistance2":120,"mapDistance2":6},{"idx":0,"n":8,"m":24,"t":1},{"type":1,"phanso1":{"ts":91,"ms":17},"phanso2":{"ts":1183,"ms":1}},{"type":1,"oSo":[24,36],"chuyen":18},{"ms1":3,"ts1":2,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":2,"ts4":1,"S":144}]
["0,3","8,39","11,1","20","120","6","20",{"ts":"1","ms":"221"},{"so0":"24","so1":"36"},"144"]