Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":13,"a":14,"b":85,"i":3},{"type":1,"frac":6,"dec":77,"percent":730,"id":4},{"idx":13,"op1":0,"op2":0,"x":71.4,"so1":3.9,"so2":23.7,"so3":99},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":20,"vXuong":28,"S":70,"id":1,"T":1},{"id1":18,"id2":15,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance1":120,"mapDistance1":24,"realDistance2":200,"mapDistance2":40},{"idx":0,"n":8,"m":24,"t":2},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":11},"phanso2":{"ts":17,"ms":1}},{"type":1,"oSo":[9,15],"chuyen":7},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":3,"ts3":2,"ms4":2,"ts4":1,"S":48}]
["2,55","1","71,4","20","140","40","",{"ts":"1","ms":"187"},{"so0":"9","so1":"15"},"24"]