Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":9,"a":87,"b":86,"i":8},{"type":4,"frac":16,"dec":74,"percent":73,"id":4},{"idx":1,"op1":1,"op2":3,"so2":0.3,"so1":80.6,"x":29.9,"so3":169},{"type":1,"lan1":20},{"vLen":28,"vXuong":30,"S":210,"id":0,"T":0.5},{"id1":10,"id2":14,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance1":640,"mapDistance1":64,"realDistance2":220,"mapDistance2":22},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":2},{"type":0,"phanso1":{"ts":5,"ms":169},"phanso2":{"ts":13,"ms":25}},{"type":0,"oSo":[28,42],"chuyen":4},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":4,"ts2":3,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":432}]
["8,2","5,03","29,9","25","210","22","6",{"ts":"5","ms":"13"},{"so0":"28","so1":"42"},"186"]