Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"type":12,"a":82,"b":73,"i":7},{"type":6,"frac":12,"dec":55,"percent":707,"id":7},{"idx":2,"op1":2,"op2":1,"so1":0.3,"x":15.6,"so2":2.9,"so3":1.78},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":24,"vXuong":28,"S":42,"id":1,"T":0.25},{"id1":15,"id2":16,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":200,"mapDistance1":10,"realDistance2":160,"mapDistance2":8},{"idx":1,"n":4,"m":12,"t":2},{"type":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":17},"phanso2":{"ts":1,"ms":91}},{"type":1,"oSo":[16,28],"chuyen":14},{"ms1":3,"ts1":1,"ms2":2,"ts2":1,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":96}]
["5,11","47/100","15,6","25","42","160","4",{"ts":"1","ms":"221"},{"so0":"16","so1":"28"},"48"]