Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 508 người đã làm bài

[{"type":13,"a":12,"b":25,"i":5},{"type":0,"frac":20,"dec":50,"percent":160,"id":3},{"idx":1,"op1":1,"op2":3,"so2":0.7,"so1":87.5,"x":23.8,"so3":91},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":21,"vXuong":27,"S":94.5,"id":0,"T":1},{"id1":16,"id2":8,"type":1,"tile":4000000,"dv":"km","realDistance1":160,"mapDistance1":4,"realDistance2":80,"mapDistance2":2},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":1,"phanso1":{"ts":91,"ms":3},"phanso2":{"ts":637,"ms":1}},{"type":1,"oSo":[6,24],"chuyen":4},{"ms1":3,"ts1":2,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":3,"ts3":1,"ms4":2,"ts4":1,"S":432}]
["1,25","8,6","23,8","20","94,5","2",{"ts":"1","ms":"2"},{"ts":"1","ms":"21"},{"so0":"8","so1":"32"},"216"]