Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 507 người đã làm bài

[{"type":17,"a":67,"b":86,"i":5},{"type":6,"frac":12,"dec":63,"percent":822,"id":7},{"idx":9,"op1":2,"op2":1,"so1":0.7,"x":6.6,"so2":3.79,"so3":0.83},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":26,"vXuong":28,"S":182,"id":0,"T":0.5},{"id1":16,"id2":20,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":160,"mapDistance1":8,"realDistance2":300,"mapDistance2":15},{"idx":1,"n":6,"m":12,"t":2},{"type":1,"phanso1":{"ts":17,"ms":11},"phanso2":{"ts":221,"ms":1}},{"type":0,"oSo":[9,15],"chuyen":2},{"ms1":4,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":1,"S":288}]
["4,3","0,66","6,6","20","420","15","6",{"ts":"17","ms":"2431"},{"so0":"9","so1":"15"},"144"]