Lớp 5 - Thi thử vào lớp 6 năm 2014

Bài thi thử vào lớp 6

00:00

Điểm cao:

Thái Thanh Tâm
10 điểm
ádfghjk
10 điểm
Đỗ Khôi Nguyên
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Đỗ Duy Hào
10 điểm

Có 568 người đã làm bài

[{"type":10,"a":52,"b":94,"i":7},{"type":2,"frac":8,"dec":4,"percent":69,"id":2},{"idx":6,"op1":2,"op2":3,"so2":0.2,"so1":0.7,"x":9.6,"so3":33.6},{"type":0,"lan1":25},{"vLen":30,"vXuong":35,"S":52.5,"id":1,"T":0.25},{"id1":7,"id2":18,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance1":160,"mapDistance1":8,"realDistance2":120,"mapDistance2":6},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":0,"phanso1":{"ts":91,"ms":5},"phanso2":{"ts":1,"ms":637}},{"type":0,"oSo":[12,24],"chuyen":5},{"ms1":2,"ts1":1,"ms2":3,"ts2":2,"ms3":2,"ts3":1,"ms4":3,"ts4":2,"S":72}]
["6,58","1,09","9,6","20","3,25","120",{"ts":"4","ms":"9"},{"ts":"1","ms":"35"},{"so0":"12","so1":"24"},"36"]