Lớp 7 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Do Thi Mai
10 điểm
Nguyễn Bảo Hân
10 điểm
dsadwasd
10 điểm
Nguyễn Ngọc Mai
10 điểm
Nguyễn Duy Đạt
10 điểm

Có 614 người đã làm bài

[{"x":[[2,0,1],[2,0,1],[0,1,2],[0,1,2],[0,4,0]],"v":[[4,1],[5,1],[5,1],[-1,2],[-1,4]],"l":[3,1,2]},{"dathuc1":[2,5,2],"heso1":[-3,3,2],"dathuc2":[2,5,2],"heso2":[9,5,-2],"ty":0},{"dathuc1":[1,1],"heso1":[3,-4],"dathuc2":[3,1,1],"heso2":[-2,-2,7],"ty":0},{"dathuc1":[2,2,7],"heso1":[6,-3,2],"dathuc2":[2,2],"heso2":[-1,-8],"ty":1},{"type":2,"number1":0,"number2":9},{"na":10,"a":16,"b":12,"c":3,"t":1,"h":2,"gt":3},{"a":-84,"b":-40,"c":7,"N":6,"t":0,"w":0,"q":1},{"a":-122,"b":-58,"c":2,"N":5,"d":[48,14],"s":2},{"a":40,"c":3,"r":80,"N":5,"d":23,"s":1,"t":0},{"a":-37,"b":118,"c":6,"r":225,"N":4,"d":30,"s":2,"q":1}]
["4","8x^3+2","4x^4-2x^2","12xz^2+2x^2","0","16","\frac{3}{2}","50","23","60"]