Lớp 2 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Pham Minh Giang
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Vũ Bá Quân
10 điểm
băng hải tặc mũ rơm
10 điểm
Nguyễn Thọ Quân
10 điểm

Có 2573 người đã làm bài

[{"somau":123,"so":702},{"list":[246,159,684],"N":3,"orderedList":[684,246,159]},{"N":5,"a":5,"type":-1,"first":353,"missedNum":4},{"so1":840,"so2":15},{"so1":573,"so2":171},{"so1":411,"so2":301},{"so1":726,"so2":212},{"alpha":3,"Xgoc":48,"Ygoc":80,"dai":20,"XSeg":65,"YSeg":41,"alphaSeg":1},{"imageId1":7,"imageId2":3,"front1":0,"front2":0,"so1":1,"so2":4},{"sIndex":2,"cIndex":14,"color":"#16d0ff"}]
[{"ans1":["700","0","3"],"ans2":["7","o","3"]},[684,246,159],"313","855","402","712","938","20","24000","9"]