Lớp 5 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Hoàng Phúc
10 điểm
Cứu Tao Với Tình Yêu
10 điểm
Nguyễn Ngọc Tuấn
10 điểm
oOo Zeref Drangeel oOo
10 điểm
Vũ Đình Thi
10 điểm

Có 959 người đã làm bài

[{"a":33.6,"b":8.85,"type":1,"ans":24.75},{"type":1,"typeA":6,"typeB":4,"A":89.06,"B":0.8906},{"value":0.7876,"mul":0.01,"type":1,"ans":78.76},{"id":13,"so":3.3},{"type":7,"a":19,"b":46,"i":7},{"idx":2,"A":[342,258]},{"rd":4,"V":143,"T":135,"start":180,"type":1,"S":321.75,"correct":321.75},{"rd":[2,4],"V":[21,54],"T":75,"delay":120,"start":225,"type":3,"S1":93.75,"S2":42},{"oSo":[2.2,0.88],"sobe":0,"type":1,"idx":1},{"dv":"cm","color":2,"m":3,"n":1,"k":2,"pos":1,"type":2,"sType":2},{"type":2,"d":8,"dv":1},{"type":2,"so":5,"startH":3,"startM":46,"endH":18,"endM":50},{"oSo":[30,50],"chuyen":11,"type":0,"sochuyen":1,"idx":0},{"id":5,"so":3.3,"type":0}]
[{"phannguyen":"24","phanle":"75"},"0,8906","78,76","33","7,1","57",{"A":"321,75","C":"321.75"},{"A":"7","C":420,"B":"00"},{"so0":"2,2","so1":"0,88"},"96","8",{"hour":"18","min":"50"},{"so0":"19","so1":"61"},"412,5"]