Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Vũ Bá Quân
10 điểm
Nguyễn Trần Tuấn Trang Kiệt
10 điểm
Christine Kitty love Ai
10 điểm
Nguyễn Tiến Dũng
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 6633 người đã làm bài

[{"so1":84,"so2":15,"idx":16},{"so1":57,"so2":32,"idx":7},{"so1":69,"so2":30},{"so1":69,"so2":16},{"so1":51,"so2":32,"dv":"dm"},{"so1":64,"so2":33,"dv":"dm"},{"so1":76,"so2":34},{"ngaycanxem":"2082-01-14T20:27:21.372Z","subOpt":2,"correctOpt":1,"correctAns":4},{"ngaycanxem":"1952-12-07T01:30:58.689Z","subOpt":1,"correctOpt":1,"correctAns":1},{"activityName":"Cô cho chúng em ôn bài buổi chiều","actGio":2,"nonactGio":8,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":3,"timereason":"buổi chiều","outtimereason":"buổi sáng","digitType":0,"correctAns":0}]
[{"ans1":"84+15=99","ans2":"99"},{"ans1":"57-32=25","ans2":"25"},"99","53","83","31",{"ans0":"76-34","ans1":"42"},"4","0",1]