Lớp 1 - Kiểm tra tháng 4

00:00

Điểm cao:

Vũ Bá Quân
10 điểm
Nguyễn Trần Tuấn Trang Kiệt
10 điểm
Christine Kitty love Ai
10 điểm
Đỗ Đức Đạt
10 điểm
Nguyễn Tiến Dũng
10 điểm

Có 7326 người đã làm bài

[{"so1":51,"so2":21,"idx":0},{"so1":94,"so2":93,"idx":3},{"so1":35,"so2":11},{"so1":29,"so2":1},{"so1":48,"so2":20,"dv":"cm"},{"so1":36,"so2":25,"dv":"cm"},{"so1":59,"so2":9},{"ngaycanxem":"1938-01-16T07:45:25.021Z","subOpt":2,"correctOpt":2,"correctAns":0},{"ngaycanxem":"2091-12-21T18:39:15.417Z","subOpt":1,"correctOpt":1,"correctAns":0},{"activityName":"Em ăn tối","actGio":6,"nonactGio":2,"actPhut":0,"nonactPhut":0,"digitalFace":3,"timereason":"buổi tối","outtimereason":"buổi chiều sớm","digitType":0,"correctAns":0}]
[{"ans1":"51+21=72","ans2":"72"},{"ans1":"94-93=1","ans2":"1"},"46","28","68","11",{"ans0":"59-9","ans1":"50"},"0","0",0]