Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 515 người đã làm bài

[{"num1":2657,"num2":85},{"so1":68461,"so2":60},{"so2":23,"so1":34937},{"type":14,"a":58,"b":16,"i":4},{"type":3,"so":"9675","mised1":1,"mised2":3},{"num":6,"den":28},{"num1":4,"den1":6,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"genNum":5,"genDen":3,"k1":1,"k2":5,"type":0},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":6,"factor2":8,"missedPosition":0},{"pheptinh":"-","num1":2,"den1":8,"num2":1,"den2":8},{"pheptinh":":","num1":5,"den1":6,"num2":2,"den2":9},{"idx":1,"n":8,"m":24},{"type":5,"N":8,"phanso":{"ts":2,"ms":4}},{"idx":1,"A":[39,33,24]},{"id":19,"lineType":1,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":180,"mapDistance":9},{"a":27,"b":43,"tong":70,"hieu":16},{"oSo":[6,40],"type":0},{"d1":23,"d2":24,"scale":11,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#f063c0"},{"idx":2,"unitCost":16,"d":20,"r":30},{"type":0,"a":19,"idv":2}]
[{"list":[13285,21256],"result":225845},"4107660","1519","6400",{"uAns1":"2","uAns2":"0"},{"tuso":"3","mauso":"14"},"<",{"tuso":"25","mauso":"15"},"42",{"tuso":"1","mauso":"8"},{"tuso":"15","mauso":"4"},"6","4","32","9",{"A":"27","B":"43"},["6","40"],"23","37.5","361"]