Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 511 người đã làm bài

[{"num1":3813,"num2":922},{"so1":23698,"so2":70},{"so2":60,"so1":17640},{"type":13,"a":73,"b":45,"i":4},{"type":1,"so":"482","idx":3,"mised":2},{"num":4,"den":48},{"num1":1,"den1":5,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"genNum":6,"genDen":1,"k1":1,"k2":8,"type":1},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":7,"factor2":4,"missedPosition":2},{"pheptinh":"-","num1":7,"den1":9,"num2":4,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":6,"den1":9,"num2":5,"den2":9},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":6},"phanso2":{"ts":3,"ms":5}},{"type":3,"N":5,"phanso":{"ts":30,"ms":4}},{"idx":1,"A":[28,42,38]},{"id":1,"lineType":0,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":100,"mapDistance":5},{"a":28,"b":44,"tong":72,"hieu":16},{"oSo":[6,19],"type":0},{"d1":19,"d2":23,"scale":9,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#f09600"},{"idx":5,"unitCost":41,"d":82,"r":30},{"type":0,"a":7,"idv":1}]
[{"list":[7626,7626,34317],"result":3515586},"1658860","294","18000","0",{"tuso":"1","mauso":"12"},"<",{"tuso":"48","mauso":"8"},"20",{"tuso":"3","mauso":"9"},{"tuso":"6","mauso":"5"},{"ts":"1","ms":"15"},{"ts":"5","ms":"2"},"36","50",{"A":"28","B":"44"},["6","19"],"19","60","49"]