Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 574 người đã làm bài

[{"num1":804,"num2":237},{"so1":56623,"so2":30},{"so2":49,"so1":85113},{"type":4,"a":82,"b":34,"i":4},{"type":2,"so":"436","idx":1,"mised":2},{"num":3,"den":24},{"num1":5,"den1":7,"num2":7,"den2":9,"rs":"<"},{"genNum":9,"genDen":1,"k1":1,"k2":5,"type":1},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":8,"factor2":5,"missedPosition":3},{"pheptinh":"-","num1":1,"den1":9,"num2":1,"den2":9},{"pheptinh":"x","num1":7,"den1":9,"num2":7,"den2":8},{"idx":0,"m":8,"n":24},{"type":2,"N":7,"phanso":{"ts":11,"ms":2}},{"idx":3,"A":[46,52,37]},{"id":15,"lineType":1,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":200,"mapDistance":20},{"a":16,"b":18,"tong":34,"hieu":2},{"oSo":[9,61],"type":1},{"d1":15,"d2":25,"scale":10,"dv":0,"type":1,"help":false,"color":"#3690c9"},{"idx":3,"unitCost":38,"d":76,"r":50},{"type":0,"a":12,"idv":2}]
[{"list":[5628,2412,1608],"result":190548},"1698690","1737","500","2",{"tuso":"1","mauso":"8"},"<",{"tuso":"45","mauso":"5"},"10","0",{"tuso":"49","mauso":"72"},"6",{"ts":"3","ms":"2"},"45","200",{"A":"16","B":"18"},["9","61"],"25","400","144"]