Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 515 người đã làm bài

[{"num1":7853,"num2":868},{"so1":97216,"so2":40},{"so2":80,"so1":81760},{"type":7,"a":14,"b":85,"i":8},{"type":2,"so":"702","idx":1,"mised":2},{"num":5,"den":30},{"num1":7,"den1":9,"num2":2,"den2":7,"rs":">"},{"genNum":5,"genDen":2,"k1":1,"k2":3,"type":1},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":4,"factor2":2,"missedPosition":2},{"pheptinh":"-","num1":7,"den1":8,"num2":6,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":7,"den1":8,"num2":2,"den2":7},{"idx":1,"n":6,"m":12},{"type":3,"N":8,"phanso":{"ts":50,"ms":6}},{"idx":0,"A":[45,35,40]},{"id":11,"lineType":0,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":180,"mapDistance":18},{"a":15,"b":39,"tong":54,"hieu":24},{"oSo":[6,27],"type":0},{"d1":12,"d2":12,"scale":10,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#3690c9"},{"idx":4,"unitCost":44,"d":88,"r":30},{"type":1,"a":19,"idv":1}]
[{"list":[62824,47118,62824],"result":6816404},"3888640","1022","810","2",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"tuso":"15","mauso":"6"},"4",{"tuso":"15","mauso":"72"},{"tuso":"49","mauso":"16"},"4",{"ts":"2","ms":"6"},"40","18",{"A":"15","B":"39"},["7","26"],"12","60","76"]