Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"num1":5500,"num2":166},{"so1":87362,"so2":60},{"so2":57,"so1":86355},{"type":13,"a":37,"b":46,"i":9},{"type":3,"so":"8771","mised1":1,"mised2":3},{"num":3,"den":24},{"num1":2,"den1":3,"num2":2,"den2":7,"rs":">"},{"genNum":4,"genDen":3,"k1":1,"k2":3,"type":0},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":3,"factor2":8,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":7,"den1":8,"num2":2,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":2,"den1":8,"num2":4,"den2":7},{"idx":0,"n":8,"m":24},{"type":5,"N":3,"phanso":{"ts":1,"ms":8}},{"idx":1,"A":[48,43,32]},{"id":12,"lineType":1,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":360,"mapDistance":18},{"a":16,"b":22,"tong":38,"hieu":6},{"oSo":[8,34],"type":1},{"d1":25,"d2":14,"scale":12,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#3690c9"},{"idx":5,"unitCost":43,"d":86,"r":60},{"type":0,"a":15,"idv":2}]
[{"list":[33000,33000,5500],"result":913000},"5241720","1515","41400",{"uAns1":"3","uAns2":"0"},{"tuso":"1","mauso":"8"},">",{"tuso":"12","mauso":"9"},"6",{"tuso":"47","mauso":"72"},{"tuso":"7","mauso":"16"},"6",{"ts":"3","ms":"8"},"41","18",{"A":"16","B":"22"},["8","34"],"25","120","225"]