Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 577 người đã làm bài

[{"num1":5796,"num2":246},{"so1":18075,"so2":50},{"so2":44,"so1":2068},{"type":3,"a":76,"b":35,"i":8},{"type":1,"so":"384","idx":1,"mised":2},{"num":6,"den":42},{"num1":3,"den1":5,"num2":4,"den2":8,"rs":">"},{"genNum":1,"genDen":2,"k1":4,"k2":5,"type":1},{"oTuso":5,"oMauso":8,"factor1":5,"factor2":3,"missedPosition":3},{"pheptinh":"-","num1":7,"den1":8,"num2":4,"den2":8},{"pheptinh":":","num1":6,"den1":7,"num2":3,"den2":9},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":6},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":4,"N":8,"phanso":{"ts":3,"ms":4}},{"idx":3,"A":[41,34,57]},{"id":15,"lineType":1,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":200,"mapDistance":10},{"a":23,"b":27,"tong":50,"hieu":4},{"oSo":[9,22],"type":1},{"d1":23,"d2":19,"scale":9,"dv":0,"type":1,"help":false,"color":"#f09600"},{"idx":2,"unitCost":19,"d":40,"r":30},{"type":1,"a":10,"idv":1}]
[{"list":[34776,23184,11592],"result":1425816},"903750","47","900","0",{"tuso":"1","mauso":"7"},">",{"tuso":"5","mauso":"10"},"24",{"tuso":"3","mauso":"8"},{"tuso":"18","mauso":"7"},{"ts":"1","ms":"6"},"6","44","200",{"A":"23","B":"27"},["9","22"],"19","22800","40"]