Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"num1":75,"num2":621},{"so1":27033,"so2":60},{"so2":54,"so1":12150},{"type":17,"a":89,"b":86,"i":1},{"type":2,"so":"187","idx":0,"mised":2},{"num":4,"den":56},{"num1":6,"den1":7,"num2":3,"den2":7,"rs":">"},{"genNum":2,"genDen":7,"k1":1,"k2":7,"type":0},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":7,"factor2":6,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":2,"den1":4,"num2":2,"den2":8},{"pheptinh":"x","num1":5,"den1":8,"num2":5,"den2":7},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":10},"phanso2":{"ts":3,"ms":7}},{"type":1,"N":8,"phanso":{"ts":2,"ms":4}},{"idx":4,"n":[3,3],"A":[24,48]},{"id":6,"lineType":2,"type":2,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":80,"mapDistance":16},{"a":17,"b":21,"tong":38,"hieu":4},{"oSo":[10,37],"type":0},{"d1":19,"d2":23,"scale":9,"dv":1,"type":0,"help":false,"color":"#922780"},{"idx":1,"unitCost":81000,"d":60,"r":30},{"type":1,"a":17,"idv":1}]
[{"list":[75,150,450],"result":46575},"1621980","225","8600","0",{"tuso":"1","mauso":"14"},">",{"tuso":"14","mauso":"49"},"14",{"tuso":"1","mauso":"4"},{"tuso":"25","mauso":"56"},{"ts":"22","ms":"35"},{"ts":"17","ms":"2"},"36","50000",{"A":"17","B":"21"},["10","37"],"19","145800000","68"]