Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 513 người đã làm bài

[{"num1":3393,"num2":653},{"so1":63693,"so2":20},{"so2":21,"so1":7413},{"type":8,"a":12,"b":44,"i":8},{"type":3,"so":"8615","mised1":0,"mised2":3},{"num":3,"den":18},{"num1":4,"den1":7,"num2":7,"den2":9,"rs":"<"},{"genNum":5,"genDen":1,"k1":1,"k2":3,"type":1},{"oTuso":6,"oMauso":7,"factor1":5,"factor2":2,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":4,"den1":5,"num2":2,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":8,"den1":9,"num2":4,"den2":9},{"idx":1,"n":10,"m":40},{"type":2,"N":3,"phanso":{"ts":9,"ms":5}},{"idx":1,"A":[53,51,28]},{"id":14,"lineType":0,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":220,"mapDistance":11},{"a":13,"b":37,"tong":50,"hieu":24},{"oSo":[8,47],"type":0},{"d1":21,"d2":22,"scale":11,"dv":0,"type":1,"help":false,"color":"#f09600"},{"idx":3,"unitCost":32,"d":96,"r":40},{"type":1,"a":17,"idv":2}]
[{"list":[10179,16965,20358],"result":2215629},"1273860","353","722",{"uAns1":"2","uAns2":"0"},{"tuso":"1","mauso":"6"},"<",{"tuso":"15","mauso":"3"},"35",{"tuso":"26","mauso":"45"},"2","8",{"ts":"6","ms":"5"},"44","220",{"A":"13","B":"37"},["8","47"],"22","120","68"]