Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 515 người đã làm bài

[{"num1":1640,"num2":805},{"so1":99918,"so2":40},{"so2":76,"so1":77976},{"type":5,"a":24,"b":25,"i":2},{"type":2,"so":"379","idx":1,"mised":2},{"num":6,"den":28},{"num1":3,"den1":9,"num2":3,"den2":7,"rs":"<"},{"genNum":5,"genDen":6,"k1":1,"k2":4,"type":0},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":4,"factor2":2,"missedPosition":2},{"pheptinh":"-","num1":5,"den1":6,"num2":4,"den2":7},{"pheptinh":":","num1":5,"den1":7,"num2":2,"den2":4},{"idx":1,"m":8,"n":24},{"type":3,"N":6,"phanso":{"ts":46,"ms":6}},{"idx":5,"n":[8,3],"A":[23,56]},{"id":7,"lineType":2,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":160,"mapDistance":16},{"a":22,"b":48,"tong":70,"hieu":26},{"oSo":[7,25],"type":0},{"d1":12,"d2":21,"scale":12,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#3690c9"},{"idx":4,"unitCost":34,"d":102,"r":60},{"type":1,"a":5,"idv":2}]
[{"list":[8200,13120],"result":1320200},"3996720","1026","300","8",{"tuso":"3","mauso":"14"},"<",{"tuso":"20","mauso":"24"},"6",{"tuso":"11","mauso":"42"},{"tuso":"10","mauso":"7"},"6",{"ts":"5","ms":"3"},"32","16",{"A":"22","B":"48"},["7","25"],"12","180","20"]