Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 515 người đã làm bài

[{"num1":3932,"num2":447},{"so1":92403,"so2":30},{"so2":20,"so1":65920},{"type":4,"a":11,"b":36,"i":3},{"type":2,"so":"394","idx":0,"mised":2},{"num":3,"den":9},{"num1":7,"den1":8,"num2":5,"den2":7,"rs":">"},{"genNum":4,"genDen":1,"k1":1,"k2":3,"type":0},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":5,"factor2":3,"missedPosition":0},{"pheptinh":"-","num1":3,"den1":9,"num2":2,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":2,"den1":5,"num2":4,"den2":6},{"idx":0,"n":5,"m":20},{"type":1,"N":4,"phanso":{"ts":7,"ms":9}},{"idx":2,"A":[43,49,25]},{"id":20,"lineType":3,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":300,"mapDistance":30},{"a":25,"b":43,"tong":68,"hieu":18},{"oSo":[5,22],"type":1},{"d1":18,"d2":23,"scale":8,"dv":2,"type":1,"help":false,"color":"#3690c9"},{"idx":1,"unitCost":32000,"d":50,"r":30},{"type":0,"a":3,"idv":1}]
[{"list":[27524,15728,15728],"result":1757604},"2772090","3296","328","6",{"tuso":"1","mauso":"3"},">",{"tuso":"12","mauso":"3"},"5",{"tuso":"1","mauso":"9"},{"tuso":"3","mauso":"5"},"4",{"ts":"43","ms":"9"},"39","30",{"A":"25","B":"43"},["5","22"],"23","48000000","9"]