Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 513 người đã làm bài

[{"num1":3382,"num2":955},{"so1":46599,"so2":10},{"so2":44,"so1":97680},{"type":18,"a":38,"b":34,"i":3},{"type":2,"so":"326","idx":0,"mised":2},{"num":7,"den":56},{"num1":3,"den1":6,"num2":4,"den2":5,"rs":"<"},{"genNum":6,"genDen":7,"k1":1,"k2":5,"type":0},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":4,"factor2":7,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":3,"den1":7,"num2":1,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":4,"den1":6,"num2":4,"den2":7},{"idx":1,"m":8,"n":24},{"type":7,"N":8,"phanso":{"ts":2,"ms":5}},{"idx":1,"A":[45,39,48]},{"id":8,"lineType":3,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":80,"mapDistance":4},{"a":25,"b":33,"tong":58,"hieu":8},{"oSo":[8,35],"type":0},{"d1":25,"d2":12,"scale":9,"dv":0,"type":1,"help":false,"color":"#922780"},{"idx":1,"unitCost":83000,"d":50,"r":60},{"type":1,"a":19,"idv":1}]
[{"list":[16910,16910,30438],"result":3229810},"465990","2220","10200","4",{"tuso":"1","mauso":"8"},"<",{"tuso":"30","mauso":"35"},"12",{"tuso":"20","mauso":"63"},{"tuso":"7","mauso":"6"},"16",{"ts":"1","ms":"20"},"44","4",{"A":"25","B":"33"},["8","35"],"12","249000000","76"]