Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 575 người đã làm bài

[{"num1":9956,"num2":164},{"so1":82438,"so2":20},{"so2":18,"so1":97290},{"type":0,"a":38,"b":55,"i":6},{"type":3,"so":"7978","mised1":1,"mised2":3},{"num":2,"den":28},{"num1":5,"den1":8,"num2":8,"den2":9,"rs":"<"},{"genNum":5,"genDen":6,"k1":1,"k2":6,"type":1},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":5,"factor2":3,"missedPosition":0},{"pheptinh":"-","num1":2,"den1":3,"num2":1,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":5,"den1":9,"num2":1,"den2":9},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"type":6,"N":4,"phanso":{"ts":1,"ms":3}},{"idx":4,"n":[5,3],"A":[25,49]},{"id":9,"lineType":3,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":120,"mapDistance":12},{"a":23,"b":43,"tong":66,"hieu":20},{"oSo":[10,68],"type":0},{"d1":13,"d2":21,"scale":11,"dv":1,"type":1,"help":false,"color":"#3690c9"},{"idx":3,"unitCost":49,"d":147,"r":40},{"type":1,"a":16,"idv":0}]
[{"list":[39824,59736,9956],"result":1632784},"1648760","5405","655",{"uAns1":"4","uAns2":"0"},{"tuso":"1","mauso":"14"},"<",{"tuso":"30","mauso":"36"},"5",{"tuso":"5","mauso":"9"},"5",{"ts":"5","ms":"12"},"12","34","12",{"A":"23","B":"43"},["10","68"],"21","120","64"]