Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 571 người đã làm bài

[{"num1":1853,"num2":268},{"so1":2000,"so2":50},{"so2":81,"so1":2673},{"type":12,"a":58,"b":55,"i":3},{"type":3,"so":"7317","mised1":1,"mised2":3},{"num":3,"den":21},{"num1":7,"den1":8,"num2":5,"den2":9,"rs":">"},{"genNum":3,"genDen":1,"k1":3,"k2":4,"type":0},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":4,"factor2":9,"missedPosition":0},{"pheptinh":"-","num1":4,"den1":8,"num2":1,"den2":8},{"pheptinh":"x","num1":5,"den1":6,"num2":6,"den2":8},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":8},"phanso2":{"ts":4,"ms":8}},{"type":2,"N":7,"phanso":{"ts":5,"ms":2}},{"idx":4,"n":[6,5],"A":[26,59]},{"id":7,"lineType":1,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":160,"mapDistance":32},{"a":29,"b":43,"tong":72,"hieu":14},{"oSo":[7,47],"type":1},{"d1":21,"d2":22,"scale":9,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#f063c0"},{"idx":5,"unitCost":43,"d":86,"r":30},{"type":0,"a":8,"idv":0}]
[{"list":[14824,10918,3706],"result":494604},"100000","33","16500",{"uAns1":"1","uAns2":"0"},{"tuso":"1","mauso":"7"},">",{"tuso":"12","mauso":"4"},"12",{"tuso":"3","mauso":"8"},{"tuso":"5","mauso":"8"},{"ts":"3","ms":"4"},{"ts":"9","ms":"2"},"41","32",{"A":"29","B":"43"},["7","47"],"21","60","64"]