Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 515 người đã làm bài

[{"num1":4107,"num2":156},{"so1":41716,"so2":80},{"so2":4,"so1":54640},{"type":15,"a":42,"b":13,"i":6},{"type":2,"so":"646","idx":1,"mised":2},{"num":3,"den":24},{"num1":5,"den1":8,"num2":2,"den2":4,"rs":">"},{"genNum":4,"genDen":5,"k1":1,"k2":5,"type":0},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":6,"factor2":7,"missedPosition":2},{"pheptinh":"-","num1":6,"den1":9,"num2":6,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":5,"den1":9,"num2":8,"den2":9},{"idx":0,"m":4,"n":12},{"type":4,"N":5,"phanso":{"ts":1,"ms":4}},{"idx":0,"A":[51,37,50]},{"id":9,"lineType":1,"type":0,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":120,"mapDistance":24},{"a":12,"b":22,"tong":34,"hieu":10},{"oSo":[8,36],"type":1},{"d1":12,"d2":24,"scale":8,"dv":1,"type":1,"help":false,"color":"#009c00"},{"idx":2,"unitCost":19,"d":20,"r":20},{"type":1,"a":5,"idv":1}]
[{"list":[24642,20535,4107],"result":640692},"3337280","13660","7800","8",{"tuso":"1","mauso":"8"},">",{"tuso":"20","mauso":"25"},"14","0",{"tuso":"5","mauso":"8"},"3",{"ts":"5","ms":"4"},"46","120",{"A":"12","B":"22"},["8","36"],"24","7600","20"]