Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 571 người đã làm bài

[{"num1":7362,"num2":942},{"so1":94519,"so2":30},{"so2":2,"so1":83036},{"type":1,"a":73,"b":74,"i":4},{"type":2,"so":"298","idx":2,"mised":0},{"num":9,"den":63},{"num1":2,"den1":5,"num2":6,"den2":9,"rs":"<"},{"genNum":1,"genDen":3,"k1":3,"k2":4,"type":1},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":3,"factor2":2,"missedPosition":0},{"pheptinh":"-","num1":3,"den1":5,"num2":1,"den2":8},{"pheptinh":":","num1":5,"den1":6,"num2":4,"den2":7},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":6},"phanso2":{"ts":4,"ms":5}},{"type":3,"N":4,"phanso":{"ts":58,"ms":6}},{"idx":3,"A":[46,41,63]},{"id":7,"lineType":1,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":160,"mapDistance":8},{"a":18,"b":48,"tong":66,"hieu":30},{"oSo":[7,18],"type":0},{"d1":22,"d2":23,"scale":9,"dv":0,"type":1,"help":false,"color":"#009c00"},{"idx":2,"unitCost":12,"d":60,"r":50},{"type":1,"a":5,"idv":1}]
[{"list":[14724,29448,66258],"result":6935004},"2835570","41518","474","1",{"tuso":"1","mauso":"7"},"<",{"tuso":"4","mauso":"12"},"24",{"tuso":"19","mauso":"40"},{"tuso":"35","mauso":"24"},{"ts":"29","ms":"30"},{"ts":"17","ms":"12"},"50","8",{"A":"18","B":"48"},["7","18"],"23","36000","20"]