Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 574 người đã làm bài

[{"num1":6327,"num2":58},{"so1":39284,"so2":50},{"so2":38,"so1":72390},{"type":8,"a":7,"b":85,"i":1},{"type":2,"so":"744","idx":3,"mised":2},{"num":6,"den":36},{"num1":7,"den1":9,"num2":1,"den2":6,"rs":">"},{"genNum":4,"genDen":3,"k1":1,"k2":7,"type":1},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":4,"factor2":3,"missedPosition":3},{"pheptinh":"-","num1":4,"den1":8,"num2":1,"den2":8},{"pheptinh":":","num1":3,"den1":7,"num2":3,"den2":8},{"idx":1,"n":8,"m":24},{"type":2,"N":8,"phanso":{"ts":17,"ms":5}},{"idx":3,"A":[47,39,61]},{"id":14,"lineType":1,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":205,"mapDistance":10.25},{"a":22,"b":38,"tong":60,"hieu":16},{"oSo":[7,50],"type":0},{"d1":13,"d2":22,"scale":12,"dv":1,"type":1,"help":false,"color":"#009c00"},{"idx":3,"unitCost":49,"d":147,"r":30},{"type":1,"a":12,"idv":0}]
[{"list":[50616,31635],"result":366966},"1964200","1905","110","7",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"tuso":"28","mauso":"21"},"12",{"tuso":"3","mauso":"8"},{"tuso":"8","mauso":"7"},"6",{"ts":"23","ms":"5"},"49","10,25",{"A":"22","B":"38"},["7","50"],"22","90","48"]