Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 577 người đã làm bài

[{"num1":6515,"num2":256},{"so1":56085,"so2":70},{"so2":87,"so1":13920},{"type":5,"a":1,"b":62,"i":8},{"type":1,"so":"733","idx":2,"mised":2},{"num":8,"den":16},{"num1":4,"den1":5,"num2":5,"den2":6,"rs":"<"},{"genNum":2,"genDen":3,"k1":3,"k2":5,"type":1},{"oTuso":1,"oMauso":6,"factor1":7,"factor2":9,"missedPosition":2},{"pheptinh":"-","num1":6,"den1":8,"num2":5,"den2":8},{"pheptinh":":","num1":2,"den1":4,"num2":7,"den2":8},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":2},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"type":0,"N":3,"phanso":{"ts":1,"ms":3}},{"idx":3,"A":[50,56,35]},{"id":10,"lineType":1,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":640,"mapDistance":32},{"a":16,"b":44,"tong":60,"hieu":28},{"oSo":[6,35],"type":0},{"d1":25,"d2":20,"scale":12,"dv":1,"type":1,"help":false,"color":"#922780"},{"idx":4,"unitCost":33,"d":66,"r":30},{"type":0,"a":1,"idv":2}]
[{"list":[39090,32575,13030],"result":1667840},"3925950","160","900","0",{"tuso":"1","mauso":"2"},"<",{"tuso":"10","mauso":"15"},"9",{"tuso":"1","mauso":"8"},{"tuso":"4","mauso":"7"},{"ts":"3","ms":"4"},{"ts":"10","ms":"3"},"47","32",{"A":"16","B":"44"},["6","35"],"20","60","1"]