Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 577 người đã làm bài

[{"num1":533,"num2":414},{"so1":29113,"so2":40},{"so2":6,"so1":32118},{"type":5,"a":48,"b":56,"i":9},{"type":2,"so":"304","idx":1,"mised":2},{"num":8,"den":48},{"num1":2,"den1":5,"num2":8,"den2":9,"rs":"<"},{"genNum":3,"genDen":2,"k1":3,"k2":7,"type":1},{"oTuso":3,"oMauso":5,"factor1":6,"factor2":8,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":6,"den1":9,"num2":2,"den2":9},{"pheptinh":":","num1":4,"den1":9,"num2":2,"den2":6},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":6},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"type":1,"N":6,"phanso":{"ts":4,"ms":7}},{"idx":2,"A":[41,32,59]},{"id":10,"lineType":1,"type":2,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":640,"mapDistance":64},{"a":15,"b":39,"tong":54,"hieu":24},{"oSo":[9,60],"type":0},{"d1":21,"d2":10,"scale":10,"dv":1,"type":0,"help":false,"color":"#922780"},{"idx":1,"unitCost":14000,"d":30,"r":50},{"type":1,"a":7,"idv":2}]
[{"list":[2132,533,2132],"result":220662},"1164520","5353","1000","6",{"tuso":"1","mauso":"6"},"<",{"tuso":"21","mauso":"14"},"30",{"tuso":"4","mauso":"9"},{"tuso":"4","mauso":"3"},{"ts":"9","ms":"12"},{"ts":"46","ms":"7"},"44","1000000",{"A":"15","B":"39"},["9","60"],"21","21000000","28"]