Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 574 người đã làm bài

[{"num1":5042,"num2":517},{"so1":5303,"so2":20},{"so2":34,"so1":97750},{"type":8,"a":1,"b":77,"i":5},{"type":2,"so":"801","idx":2,"mised":0},{"num":7,"den":35},{"num1":3,"den1":8,"num2":8,"den2":9,"rs":"<"},{"genNum":1,"genDen":2,"k1":2,"k2":3,"type":0},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":6,"factor2":7,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":4,"den1":5,"num2":4,"den2":8},{"pheptinh":"x","num1":4,"den1":7,"num2":1,"den2":7},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":2,"ms":6}},{"type":5,"N":2,"phanso":{"ts":1,"ms":6}},{"idx":1,"A":[40,30,50]},{"id":8,"lineType":0,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":80,"mapDistance":8},{"a":29,"b":41,"tong":70,"hieu":12},{"oSo":[9,67],"type":1},{"d1":22,"d2":14,"scale":11,"dv":0,"type":1,"help":false,"color":"#009c00"},{"idx":1,"unitCost":47000,"d":20,"r":60},{"type":1,"a":15,"idv":1}]
[{"list":[35294,5042,25210],"result":2606714},"106060","2875","510","8",{"tuso":"1","mauso":"5"},"<",{"tuso":"3","mauso":"6"},"24",{"tuso":"12","mauso":"40"},{"tuso":"4","mauso":"49"},{"ts":"7","ms":"12"},{"ts":"1","ms":"3"},"40","8",{"A":"29","B":"41"},["9","67"],"14","56400000","60"]