Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 515 người đã làm bài

[{"num1":321,"num2":82},{"so1":18432,"so2":60},{"so2":35,"so1":45710},{"type":1,"a":48,"b":74,"i":9},{"type":2,"so":"641","idx":2,"mised":1},{"num":4,"den":54},{"num1":5,"den1":6,"num2":6,"den2":8,"rs":">"},{"genNum":1,"genDen":2,"k1":3,"k2":9,"type":1},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":3,"factor2":2,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":3,"den1":8,"num2":2,"den2":8},{"pheptinh":"x","num1":3,"den1":8,"num2":2,"den2":5},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":4},"phanso2":{"ts":3,"ms":8}},{"type":3,"N":3,"phanso":{"ts":37,"ms":8}},{"idx":5,"n":[2,6],"A":[18,58]},{"id":3,"lineType":1,"type":1,"tile":500000,"dv":"km","realDistance":120,"mapDistance":24},{"a":17,"b":33,"tong":50,"hieu":16},{"oSo":[5,25],"type":1},{"d1":19,"d2":23,"scale":8,"dv":1,"type":1,"help":false,"color":"#f09600"},{"idx":2,"unitCost":11,"d":50,"r":30},{"type":0,"a":12,"idv":0}]
[{"list":[642,2568],"result":26322},"1105920","1306","974","2",{"tuso":"2","mauso":"27"},">",{"tuso":"9","mauso":"18"},"12",{"tuso":"1","mauso":"8"},{"tuso":"3","mauso":"20"},{"ts":"7","ms":"8"},{"ts":"13","ms":"8"},"48","24",{"A":"17","B":"33"},["5","25"],"23","17050","144"]