Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 516 người đã làm bài

[{"num1":5659,"num2":866},{"so1":35257,"so2":50},{"so2":28,"so1":16716},{"type":11,"a":57,"b":74,"i":5},{"type":2,"so":"102","idx":1,"mised":2},{"num":8,"den":72},{"num1":4,"den1":7,"num2":6,"den2":8,"rs":"<"},{"genNum":4,"genDen":9,"k1":1,"k2":3,"type":1},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":5,"factor2":3,"missedPosition":2},{"pheptinh":"-","num1":7,"den1":8,"num2":4,"den2":9},{"pheptinh":"x","num1":6,"den1":9,"num2":8,"den2":9},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":5}},{"type":4,"N":8,"phanso":{"ts":3,"ms":4}},{"idx":3,"A":[32,24,52]},{"id":14,"lineType":0,"type":0,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":220,"mapDistance":11},{"a":28,"b":44,"tong":72,"hieu":16},{"oSo":[7,29],"type":1},{"d1":11,"d2":11,"scale":10,"dv":1,"type":1,"help":false,"color":"#f063c0"},{"idx":4,"unitCost":49,"d":98,"r":60},{"type":1,"a":8,"idv":1}]
[{"list":[35736,35736,45272],"result":4900694},"1762850","597","37000","8",{"tuso":"1","mauso":"9"},"<",{"tuso":"12","mauso":"27"},"15",{"tuso":"31","mauso":"72"},{"tuso":"16","mauso":"27"},{"ts":"17","ms":"35"},"6","36","220",{"A":"28","B":"44"},["7","29"],"11","120","32"]