Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 512 người đã làm bài

[{"num1":5946,"num2":981},{"so1":82949,"so2":80},{"so2":75,"so1":89250},{"type":3,"a":41,"b":43,"i":6},{"type":1,"so":"335","idx":2,"mised":2},{"num":7,"den":14},{"num1":6,"den1":7,"num2":4,"den2":9,"rs":">"},{"genNum":3,"genDen":2,"k1":3,"k2":7,"type":0},{"oTuso":1,"oMauso":8,"factor1":7,"factor2":3,"missedPosition":1},{"pheptinh":"-","num1":2,"den1":7,"num2":1,"den2":7},{"pheptinh":"x","num1":6,"den1":8,"num2":3,"den2":7},{"idx":0,"m":6,"n":12},{"type":3,"N":7,"phanso":{"ts":56,"ms":6}},{"idx":1,"A":[29,28,57]},{"id":2,"lineType":2,"type":1,"tile":2000000,"dv":"km","realDistance":60,"mapDistance":3},{"a":12,"b":46,"tong":58,"hieu":34},{"oSo":[7,22],"type":0},{"d1":23,"d2":20,"scale":10,"dv":2,"type":0,"help":false,"color":"#009c00"},{"idx":3,"unitCost":43,"d":86,"r":50},{"type":1,"a":4,"idv":1}]
[{"list":[5946,47568,53514],"result":5833026},"6635920","1190","700","0",{"tuso":"1","mauso":"2"},">",{"tuso":"21","mauso":"14"},"56",{"tuso":"1","mauso":"7"},{"tuso":"18","mauso":"56"},"4",{"ts":"14","ms":"6"},"38","3",{"A":"12","B":"46"},["7","22"],"23","100","16"]