Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 516 người đã làm bài

[{"num1":4548,"num2":341},{"so1":32916,"so2":40},{"so2":95,"so1":25935},{"type":9,"a":44,"b":35,"i":3},{"type":2,"so":"526","idx":1,"mised":2},{"num":6,"den":32},{"num1":5,"den1":6,"num2":7,"den2":9,"rs":">"},{"genNum":4,"genDen":3,"k1":1,"k2":9,"type":0},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":7,"factor2":8,"missedPosition":0},{"pheptinh":"-","num1":2,"den1":4,"num2":2,"den2":7},{"pheptinh":"x","num1":2,"den1":4,"num2":3,"den2":6},{"idx":0,"n":4,"m":12},{"type":4,"N":7,"phanso":{"ts":1,"ms":2}},{"idx":1,"A":[31,33,47]},{"id":0,"lineType":0,"type":1,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":1800,"mapDistance":180},{"a":16,"b":38,"tong":54,"hieu":22},{"oSo":[8,36],"type":1},{"d1":20,"d2":11,"scale":11,"dv":0,"type":1,"help":false,"color":"#f063c0"},{"idx":5,"unitCost":32,"d":96,"r":40},{"type":1,"a":3,"idv":2}]
[{"list":[4548,18192,13644],"result":1550868},"1316640","273","320","2",{"tuso":"3","mauso":"16"},">",{"tuso":"36","mauso":"27"},"35",{"tuso":"3","mauso":"14"},{"tuso":"1","mauso":"4"},"3",{"ts":"7","ms":"2"},"37","180",{"A":"16","B":"38"},["8","36"],"11","120","12"]