Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

Bài kiểm tra tháng 5

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Việt Anh
10 điểm
huhuhu
10 điểm
Nguyễn Quang Huy
10 điểm

Có 511 người đã làm bài

[{"num1":948,"num2":795},{"so1":14421,"so2":60},{"so2":4,"so1":6948},{"type":14,"a":34,"b":45,"i":4},{"type":1,"so":"593","idx":2,"mised":2},{"num":3,"den":12},{"num1":5,"den1":6,"num2":7,"den2":9,"rs":">"},{"genNum":8,"genDen":5,"k1":1,"k2":4,"type":1},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":7,"factor2":8,"missedPosition":2},{"pheptinh":"-","num1":7,"den1":9,"num2":3,"den2":9},{"pheptinh":"x","num1":1,"den1":3,"num2":8,"den2":9},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":5},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":3,"N":4,"phanso":{"ts":26,"ms":4}},{"idx":1,"A":[34,36,56]},{"id":14,"lineType":1,"type":0,"tile":1000000,"dv":"km","realDistance":220,"mapDistance":22},{"a":25,"b":43,"tong":68,"hieu":18},{"oSo":[6,20],"type":0},{"d1":23,"d2":23,"scale":10,"dv":1,"type":1,"help":false,"color":"#009c00"},{"idx":3,"unitCost":41,"d":82,"r":20},{"type":1,"a":5,"idv":1}]
[{"list":[4740,8532,6636],"result":753660},"865260","1737","18000","0",{"tuso":"1","mauso":"4"},">",{"tuso":"32","mauso":"20"},"24",{"tuso":"4","mauso":"9"},{"tuso":"8","mauso":"27"},{"ts":"4","ms":"15"},{"ts":"5","ms":"2"},"42","22000000",{"A":"25","B":"43"},["6","20"],"23","40","20"]